• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • ลำพูนเมืองนักบุญ
  ลำพูนเมืองนักบุญแห่งล้านนาไทย

ลงทะเบียนแล้วทั้งหมด 0 คน

ลำดับ
รุ่น
รายละเอียด
จำนวนคน
เพิ่ม
1 รุ่น วชิร38 จบการศึกษาเมื่อปี2538 เข้าเรียนเมื่อปี2533
2 รุ่น วชิร39 จบปีการศึกษาเมื่อปี2539 เข้าเรียนเมื่อปี2534
3 รุ่น วชิร40 จบปีการศึกษาเมื่อปี2540 เข้าเรียนเมื่อปี2535
4 รุ่น วชิร41 จบปีการศึกษาเมื่อปี2541 เข้าเรียนเมื่อปี2536
5 รุ่น วชิร42 จบปีการศึกษาเมื่อปี2542 เข้าเรียนเมื่อปี2537
6 รุ่น วชิร37 จบปีการศึกษาเมื่อปี2537 เข้าเรียนเมื่อปี2532
7 รุ่น วชิร36 จบปีการศึกษาเมื่อปี2536 เข้าเรียนเมื่อปี2531
8 รุ่น วชิร35 จบปีการศึกษาเมื่อปี2535 เข้าเรียนเมื่อปี2530
9 รุ่น วชิร34 จบปีการศึกษาเมื่อปี2534 เข้าเรียนเมื่อปี2529
10 รุ่น วชิร33 จบปีการศึกษาเมื่อปี2533 เข้าเรียนเมื่อปี2528
11 รุ่น วชิร32 จบปีการศึกษาเมื่อปี2532 เข้าเรียนเมื่อปี2527
12 รุ่น วชิร31 จบปีการศึกษาเมื่อปี2531 เข้าเรียนเมื่อปี2526
13 รุ่น วชิร30 จบปีการศึกษาเมื่อปี2530 เข้าเรียนเมื่อปี2525
14 รุ่น วชิร29 จบปีการศึกษาเมื่อปี2529 เข้าเรียนเมื่อปี2524
15 รุ่น วชิร28 จบปีการศึกษาเมื่อปี2528 เข้าเรียนเมื่อปี2523
16 รุ่น วชิร27 จบปีการศึกษาเมื่อปี2527 เข้าเรียนเมื่อปี2522
17 รุ่น วชิร26 จบปีการศึกษาเมื่อปี2527 เข้าเรียนเมื่อปี2521
18 รุ่น วชิร25 จบปีการศึกษาเมื่อปี2525 เข้าเรียนเมื่อปี2520
19 รุ่น วชิร24 จบปีการศึกษาเมื่อปี2524 เข้าเรียนเมื่อปี2519
20 รุ่น วชิร23 จบปีการศึกษาเมื่อปี2523 เข้าเรียนเมื่อปี2518
21 รุ่น วชิร22 จบปีการศึกษาเมื่อปี2522 เข้าเรียนเมื่อปี2517
22 รุ่น วชิร21 จบการศึกษาเมือปี2521 เข้าเรียนเมื่อปี2516
23 รุ่น วชิร20 จบปีการศึกษาเมื่อปี2520 เข้าเรียนเมื่อปี2515
24 รุ่น วชิร19 จบปีการศึกษาเมื่อปี2519 เข้าเรียนเมื่อปี2514
25 รุ่น วชิร18 จบปีการศึกษาเมื่อปี2518 เข้าเรียนเมื่อปี2513
26 รุ่น วชิร17 จบปีการศึกษาเมื่อปี2517 เข้าเรียนเมื่อปี2512