• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • ลำพูนเมืองนักบุญ
  ลำพูนเมืองนักบุญแห่งล้านนาไทย

ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
เอกสารโรงเรียนสุจริต     ครั้ง วันที่
งานนำเสนอเจาะประเด็นคำถาม IIT2566-ว.ป. ดาวน์โหลด 3.56 MB 61 7 มิ.ย. 66
ไฟล์นำเสนอโรงเรียนสุจริต ดาวน์โหลด 20.64 MB 136 10 ม.ค. 66
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน     ครั้ง วันที่
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ดาวน์โหลด 0.18 MB 102 10 ม.ค. 66
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนครบรอบ 53 ปี ดาวน์โหลด 0.99 MB 85 23 ม.ค. 66
เอกสารฝ่ายบริหารงานงบประมาณ     ครั้ง วันที่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด 6.05 MB 113 31 ม.ค. 66
ชุดรายงานโครงการครึ่งปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด 36.51 MB 114 21 ก.พ. 66
รายงานโครงการครึ่งปีงบประมาณ 2565 (ใช้เป็นแนวทาง) ดาวน์โหลด 79.14 MB 104 13 มี.ค. 66
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ ดาวน์โหลด 0.02 MB 102 28 มี.ค. 66
รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนวชิรป่าซาง (sar2565) ดาวน์โหลด 2.33 MB 79 15 พ.ค. 66
ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด 0.03 MB 53 3 ก.ค. 66
แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2565-2567 ดาวน์โหลด 1.48 MB 90 13 ม.ค. 66
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯ (15 ปี) ดาวน์โหลด 1.89 MB 3,393 9 มี.ค. 66
แบบฟอร์มบันทึกข้อความอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 0.04 MB 102 28 มี.ค. 66
แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง ดาวน์โหลด 0.02 MB 91 28 มี.ค. 66
แบบฟอร์มใบส่งมอบงาน ดาวน์โหลด 0.02 MB 89 28 มี.ค. 66
แบบฟอร์มใบเสนอราคา ดาวน์โหลด 0.02 MB 83 28 มี.ค. 66
ไฟล์excelตรวจสอบการใช้จายงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด 0.15 MB 89 30 มี.ค. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 5.52 MB 104 5 เม.ย. 66
แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2562-2564 ดาวน์โหลด 1.16 MB 71 5 เม.ย. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด 5.08 MB 92 5 เม.ย. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด 5.76 MB 468 5 เม.ย. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 5.68 MB 109 5 เม.ย. 66
รายงานโครงการไตรมาสที่ 1-2 (ครึ่งปีงบประมาณ 2566) ดาวน์โหลด 2.64 MB 110 7 เม.ย. 66
รายงานโครงการไตรมาส 1-2 (ครึ่งปีงบประมาณ 2565) ดาวน์โหลด 23.07 MB 67 7 เม.ย. 66
รายงานโครงการไตรมาสที่ 3-4 (สิ้นปีงบประมาณ 2564) ดาวน์โหลด 40.57 MB 102 7 เม.ย. 66
รายงานโครงการไตรมาส 1-2 (ครึ่งปีงบประมาณ 2563) ดาวน์โหลด 39.47 MB 62 7 เม.ย. 66
เอกสารขออนุญาตไปราชการ ดาวน์โหลด 0.03 MB 140 15 พ.ค. 66
เอกสารรายงานไปราชการ ดาวน์โหลด 0.06 MB 87 15 พ.ค. 66
หน้าจอประชุมเตียมการประเมิน ita2566 ดาวน์โหลด 0.25 MB 54 13 มิ.ย. 66
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวชิรป่าซาง พ.ศ. 2566 - 2570 ดาวน์โหลด 2.06 MB 29 19 ส.ค. 66
รายงานโครงการปีงบประมาณ2565 ดาวน์โหลด 46.74 MB 37 19 ส.ค. 66
แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลด 0.04 MB 32 29 ส.ค. 66
แบบ บก.111 ดาวน์โหลด 0.01 MB 42 29 ส.ค. 66
แบบขออนุญาตใช้รถส่วนตัวไปราชการ ดาวน์โหลด 0.02 MB 33 29 ส.ค. 66
แบบฟอร์มค่าศึกษาบุตร ดาวน์โหลด 0.06 MB 36 1 ก.ย. 66
ไฟล์จัดทำรายงานและโครงการปีงบประมาณ2567 ดาวน์โหลด 36.94 MB 25 9 ต.ค. 66
สัญญายืมเงินโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.02 MB 11 8 พ.ย 66
รายงานโครงการไตรมาสที่ 3-4 (สิ้นปีงบประมาณ 2566) ดาวน์โหลด 49.10 MB 7 20 พ.ย 66
เอกสารฝ่ายบริหารงานวิชาการ     ครั้ง วันที่
หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2566 ดาวน์โหลด 1.97 MB 666 21 ก.พ. 66
นำเสนอนิเทศติดตามการสอนฯวันที่ 24 ม.ค. 2566 ดาวน์โหลด 23.45 MB 86 24 ม.ค. 66
ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.38 MB 78 1 เม.ย. 66
เอกสารฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน     ครั้ง วันที่
ประเมิน SDQ ดาวน์โหลด 0.32 MB 46 26 ก.ค. 66
ประเมิน EQ ดาวน์โหลด 0.08 MB 53 26 ก.ค. 66
บันทึกข้อความเสนอ SDQ ดาวน์โหลด 0.08 MB 49 16 ส.ค. 66
บันทึกข้อความเสนอ EQ ดาวน์โหลด 0.08 MB 44 16 ส.ค. 66
เอกสารฝ่ายบริหารงานทั่วไป     ครั้ง วันที่
คู่มือการประเมินสุขภาพจิตนักเรียน School health hero ดาวน์โหลด 0.82 MB 168 28 มี.ค. 66
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ดาวน์โหลด 0.24 MB 32 30 ส.ค. 66
เอกสารฝ่ายบริหารงานบุคคล     ครั้ง วันที่
แบบฟอร์ม ID PLAN ดาวน์โหลด 0.45 MB 2,141 22 มี.ค. 66
รายงาน SAR บุคคล ดาวน์โหลด 0.16 MB 92 22 มี.ค. 66