• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • ลำพูนเมืองนักบุญ
  ลำพูนเมืองนักบุญแห่งล้านนาไทย

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 0 2
ข้าราชการครู 10 9 19
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 3 0 3
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 5 3 8
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1 2 3
รวมเฉพาะครูผู้สอน 13 9 22
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 20 12 32
รวมทั้งหมด 21 14 35