• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • ลำพูนเมืองนักบุญ
  ลำพูนเมืองนักบุญแห่งล้านนาไทย

คำสั่งออนไลน์ E-Office

คำสั่งภายในโรงเรียน     ครั้ง วันที่
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ On-hand ดาวน์โหลด 0.03 MB 46 23 ก.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนสู่ชุมชน ดาวน์โหลด 0.10 MB 50 19 ก.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๖ นักเรียนระดับชั้น ม.๑- ม.๖ ดาวน์โหลด 0.11 MB 60 19 ก.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด 0.14 MB 65 19 ก.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ดาวน์โหลด 0.14 MB 107 19 ก.ค. 66
คำสั่งภายนอก     ครั้ง วันที่