• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • ลำพูนเมืองนักบุญ
  ลำพูนเมืองนักบุญแห่งล้านนาไทย

เว็บเพจงานชุมนมนักศึกษาวิชาทหาร


สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง

1. การเตรียมการฝึกภาคปกติ แบบ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายพระนเรศวร อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
   - power point เตรียมการฝึกแบบ3
   - เอกสารเตรียมการฝึกแบบ3