• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • ลำพูนเมืองนักบุญ
  ลำพูนเมืองนักบุญแห่งล้านนาไทย

ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง
ข้อมูลวันอังคาร ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2566

 
ชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 32 59 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 31 27 58 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 27 17 44 2
มัธยมศึกษาปีที่ 4 21 32 53 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 19 57 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 21 22 43 2
รวมทั้งหมด 145 149 294 12